Vilka är "Föreningen för Föreningsaktiva"?

De vilka har som mål att samarrangera alla de vilka vill hjälpa till att arrangera eller vara del av festen för föreningaktiva.

Historia och fördjupning

"Projektet Föreningsaktivas" startades i någon bemärkelse under första halvan av våren 2020. Tanken var att som någon sorts samarbete mellan föreningarna vid LiU hålla ett gemensamt Föreningsaktivas. Initiativtagarna var medlemmar i flera föreningsstyrelser, men ansåg inte att någon av de föreningarna de satt i hade som ändamål att bedriva den sortens verksamhet.

I en perfekt värld skulle ett sådant projekt bedrivas som ett samarbete föreningarna emellan, eller kanske centralt av kårerna. Tyvärr gick inte kårerna att övertyga, i alla fall inte på kort varsel, och även om många föreningar visade intresse är det svårt att teckna samarbetsavtal med många parter. Initiativtagarna tog därför och grundade en ny förening, med ett fåtal medlemmar från de föreninar som lyckades komma på ett visst planeringsmöte, så att projektet kunde ha någon moderförening tillsvidare.

I nuläget finns ingen formell koppling mellan Föreningen för Föreningsaktia och LiUs andra föreningar annat än föreningens syfte, som är att arrangera Föreningsaktivas, och det faktum att dess medlemmar råkar vara personer från andra föreningsstyrelser. Ledningen anser att detta är en suboptimal lösning, och skulle på sikt vilja knyta projektet Föreingsaktivas närmare till föreningarna.

Vem är "föreningsaktiv"?

Alla vilka är förtroendevalda, samt de vilka den enskillda föreningens styre anser vara aktiva, inom en förening vid LiU vilken varken är kår eller sektion.

Bakgrund och resonerande

En fråga där det har uppstätt många oklarheter är vem som räknas som föreningsaktiv. Det korta svaret är

  • Alla som är förtroendevalda av årsmöte eller motsvarande är garanterat föreningsaktiva.
  • För övriga föreningsmedlemmar gäller föreningens styrelses bedömning om vem som räknas som aktiv.
  • Det är väldigt olika hur stor andel av en förening som är verksamma medlemmar. I vissa är det endast ett fåtal, i andra är det nästan alla.
Vi resonerar att alla LUST-godkända föreningar har ett par saker gemensamt - det finns någon sorts föreningsstämma, någon sorts styrelse som ansvarar inför föreningsstämman och eventuellt anda förtroendevalda. Därutöver kan föreningar se väldigt olika ut. En viktig skiljelinje är om alla i föreningen förväntas bidra aktivt till föreningens verksamhet eller om det finns en intern avgränsning mellan "passiva" och "aktiva" medlemmar. De flesta körer, spex och gyckelföreningar är av den första typen, medan alla sektioner, och många andra intresseföreningar är av den andra typen.

En annan faktor är att vissa föreningar har en tydlig intern struktur, och en konkret lista på vilka som är aktiva, medan andra är mycket informella. En kör kanske har en tydlig lista på vilka som är aktiva för ögonblicket, men den kan också ha en stor drös äldre, inaktiva medlemmar utan något tydlig skiljelinje. En intresseförening med styrelse och utskott kan ha en lista på vilka utskott som finns och vilka som är medlemmar, men vissa har ytterst dålig koll på vem som räknas som medlem i ett utskott så länge dess jobb blir utfört.

Allt detta leder lätt till invecklade defintionsfrågor som egentligen är ganska interna till respektive förening. Vi har därför sagt att förtroendevalda utgör en tydlig kategori som vi kan räkna som aktvia i princip utan undantag, och därefter lägga över defintionsfrågan på varje intresserad föring internt. Vi definierar heller inga hårda regler för vem som är aktiv, men en tumregel kan vara att den som förväntas bidra aktivt till att föreningens verksamhet genomförs är föreningsaktiv. Sedan kan detta som sagt bli en mycket stor eller liten grupp på vilken sorts förening man är.